תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר איזי קנאביס (להלן: "האתר"), האתר מופעל על ידי חברת איזי קנאביס או מי מטענה (להלן: " מפעילת האתר").

תנאי שימוש אלה (להלן : "התנאים ו/או תנאי השימוש") מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר, נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר.

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשב כף יד וכו'). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 1. כללי
  1. בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר זו בכל דרך וצורה שהיא (להלן: "המשתמש").
  2. ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  3. הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.
  4. תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
  5. מפעילת האתר זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בה ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של תנאי השימוש ותחולתם.
  6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
  7. האתר עוסק בתחום השוואת מחירי הקנביס הרפואי ומוצרי בריאות, בהנגשת זמינותם לציבור הרחב.
  8. האתר הינו פלטפורמה לתיווך בין לקוחות קצה לבין בתי המרקחת והפארם אשר מציעות למכירה מוצרי קנאביס רפואי ומוצרי בריאות נוספים.
  9. יובהר מעתה כי מפעילת האתר אינה מעודדת שימוש במוצרי קנאביס רפואי ו/או מוכרת בעצמה את המוצרים ו/או מחזיקה את המוצרים ו/או מאחסנת אותם, אלא היא מהווה פלטפורמה בלבד לצורך הנגשת מידע על המוצרים, זמינותם ודרכי אספקתם, כאמור עפ"י החוק.
  10. יובהר מעתה כי מדובר במוצרי קנאביס רפואי אשר מאושרים עפ"י החוק וניתנים ע"י מרשמים מתאימים בלבד. אין זאת פלטפורמה למכירת קנאביס ו/או כל מוצר אחר אשר אינו חוקי לשימוש אלא ובכפוף לחוק הקיים במדינת ישראל בלבד.
 2. הצהרת המשתמש וזכות השימוש באתר
  1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאתר וכל המובא בו אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי ו/או פסיכולוגי ו/או רגשי ו/או תרופתי ו/או נטורופתי ו/או ייעוץ בכל תחום שהוא.
  2. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לעובדה שמפעילת האתר אינה בעלת רישיון לאחסנה, ניפוק, מכירה ושינוע של מוצרי קנביס מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות (יק"ר) וכי היא אינה נדרשת להיות בעלת הרישיון וכי היא אינה מוכרת ו/או מספרת ו/או מאחסנת מוצרי קנאביס רפואי.
  3. המשתמש מצהיר כי הוא מודע שעל מנת לרכוש ו/או להשתמש במוצרי קנאביס רפואי נדרש מרשם מרופא מוסמך, אין להשתמש באתר זה לצורך שימוש לרעה ו/או שימוש אי חוקי. כל שימוש לרעה ו/או שימוש פלילי יהיו באחריות המשתמש בלבד!
  4. מפעילת האתר עושה מאמצים רבים לרכז ולעבד את התכנים בדיוק המרבי, אך יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יהיו טעויות, אם ברצון המשתמש להשתמש בתכנים אלה, עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת ולכן כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שתמצא באתר תעשה על אחריות המשתמש בלבד.
 3. הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר
  1. מפעילת האתר א תהיה אחראית לעסקאות אשר מתבצעות בין המשתמש לצדדי ג' כתוצאה מהמוצג באתר.
  2. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר ו/או המוצרים המוצגים באתר.
  3. האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
  4. כל התכנים המוצגים באתר אינם מהווים תחליף לייעוץ ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר.
  5. האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
  6. מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
  7. המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
  8. מפעילת האתר בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו\או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעילת האתר ו\או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש\רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו\או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  9. מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
 4. השירותים הניתנים באתר:
  1. האתר הינו פלטפורמה לתיווך בין לקוחות קצה לבין בתי המרקחת והפארם אשר מציעות למכירה מוצרי קנאביס רפואי ומוצרי בריאות נוספים.
  2. יובהר מעתה כי מפעילת האתר אינה מעודדת שימוש במוצרי קנאביס רפואי ו/או מוכרת בעצמה את המוצרים ו/או מחזיקה את המוצרים ו/או מאחסנת אותם, אלא היא מהווה פלטפורמה בלבד לצורך הנגשת מידע על המוצרים, זמינותם ודרכי אספקתם, כאמור עפ"י החוק.
  3. יובהר מעתה כי מדובר במוצרי קנאביס רפואי אשר מאושרים עפ"י החוק וניתנים ע"י מרשמים מתאימים בלבד. אין זאת פלטפורמה למכירת קנאביס ו/או כל מוצר אחר אשר אינו חוקי לשימוש אלא ובכפוף לחוק הקיים במדינת ישראל בלבד.
  4. מפעילת האתר תספק מידע על מוצרי קנאביס ומוצרי בריאות אחרים והכול כפי שמופיע באתר.
  5. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי התכנים באתר והמידע יהיה מדויק ו/או חף מטעויות.
  6. המידע באתר על המוצרים אינו מהווה המלצה רפואית ו/או פסיכולוגית ו/או תרופתית ו/או המלצה לשימוש. על המשתמש חלה האחריות להיוועץ עם רופא על מנת לדעת איזה מוצר הוא צריך ולקבל מרשם כדין.
  7. כל המידע והתכנים באתר לא ייחשבו כהמלצה ו/או עידוד ו/או שידול ו/או ייעוץ. כל משתמש ישתמש במידע שבאתר בהתאם ובכפוף להמלצות ו/או המרשמים שהוא קיבל מרופא מוסמך.
  8. מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל נזק אשר ייגרם למשתמש כתוצאה משימוש במוצר כזה ו/או אחר המוצגים באתר וככלל לא תתקבל טענת הסתמכות על מידע כשלהו באתר, שכן תחום הקנאביס הרפואי מוסדר בחוק ועל המשתמש לפעול ולהשתמש באתר עפ"י הוראות החוק בלבד.
  9. מפעילת האתר תציג מידע על המוצרים, על זמינותם במלאי בבתי המרקחת והפארם השונים , על מחיריהם, דרכי ההתקשרות מול בתי המרקחת והפארם, משלוחים, אספקה וביטולים, הכול כאמור עפ"י המדיניות של כל בית מרקחת ו/או פארם.
  10. יובהר מעתה כי ייתכן כי מוצר מסוים יופיע כזמין במלאי של בית מרקחת ו/או פארם מסוים אך הפועל המוצר אינו זמין במלאי. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי לא יהיו טעויות ו/או אי דיוקים בנוגע למלאי ו/או מחיר המוצר ועל המשתמש חלה האחריות הבלעדית לבדוק את המלאי ו/או המחיר מול בית המרקחת ו/או הפארם.
  11. למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האתר בנוגע למחיר שונה מהמופיע באתר ו/או מלאי שונה מהמופיע באתר.
  12. לכל בית מרקחת ו/או פארם ישנם תנאי משלוחים ואספקה ותנאי ביטול אשר יופיעו בעמוד בתוך האתר. על המשתמש חלה האחריות הבלעדית לקרוא את התנאים ולפעול על פיהם.
  13. על המשתמש ליצור קשר באופן ישיר עם בית המרקחת ו/או הפארם בעצמו ולרכוש את המוצר ישירות מול בית המרקחת ו/או הפארם.
  14. על המשתמש חלה האחריות הבלעדית להציג ו/או לשלוח ישירות לבית המרקחת ו/או הפארם מרשם רפואי כדין וכחוק.
  15. כל פנייה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה העניין טיב המוצר ו/או כמות המוצר ו/או משלוח ואספקת המוצר ו/או ביטול עסקה ו/או כל עניין אחר הנובע מהעסקה בין המשתמש לבין בית המרקחת ו/או הפארם, תהיה תקפה כלפי בין המשתמש לבית המרקחת ו/או הפארם בלבד, מפעילת האתר לא תהיה אחראית בכל הנוגע לאמור והמשתמש מצהיר ומוותר מראש על כל טענה בגין האמור כלפי מפעילת האתר.
  16. תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מפעילת האתר.
  17. מפעילת האתר תהא רשאית לעדכן את סל המוצרים המוצע באתר ו/או את התכנים ו/או את המידע המוצג באתר וכן להסירם והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. קניין רוחני:
  1. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות למפעילת האתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
  2. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו\או זכות כלשהם בתכולת האתר ו\או בחלק ממנה ו\או בקוד האתר ו\או בתכנים.
  3. אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעילת האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר.
  4. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.
  5. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
  6. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
  7. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.
  8. כמו כן יובהר כי ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעיל האתר אלא ניתנה למפעילת האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בדרך של רישיון כדין. כל סעיף בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.
 6. קישורים והפניות באתר:
  1. ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים , (להלן: "קישורים").
  2. אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  3. קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכך.
  4. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
  5. כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
  6. מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
  7. אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
  8. מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר.
 7. הפסקת שימוש ושיפוי:
  1. מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
  2. במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמה והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
  3. המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
  4. מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. המחאת זכויות וחובות
  1. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית להמחאות את התחייבויותיה ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
  2. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.
 9. תנאים נוספים:
  1. המחירים המוצגים במוצרים, תנאי השימוש וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 10. שירות לקוחות ויצירת קשר:
  1. לקבלת פרטים נוספים אודות האתר, אודות השירותים המוצעים על ידו, אודות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות או בכל שאלה אחרת, הנכם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות של האתר בשעות הפעילות באמצעות דרכי ההתקשרות המופיעים באתר.
  2. הפנייה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, והנהלת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות.

ירפא

 1. המידע המוצג באתר על מלאי התרופות הזמינות בבתי המרקחת כפוף לעמידת החברה בתנאי הרישיון של ירפא
 2. ירפא תוכל להפסיק את העברת המידע – ככל שהחברה לא תעמוד בתנאי הרישיון של ירפא
 3. לירפא עומדת הזכות לעשות שימוש במידע על המלאי
 4. ירפא תעביר את המידע על ההזמנות לבית המרקחת שיבחר המטופל או בית המרקחת שתבחר החברה – כל עוד הוא פועל לטובת המטופל בתום לב וברצון להיטיב עם המטופל.
 5. ירפא לא תהייה אחראית כלפי החברה ו\או המטופל – גם אם המידע שיוצג יהיה שגוי – בתום לב.